කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

සමාගම් පරිසරය

COMPANY01
COMPANY01

ඇසුරුම් සහ බෙදා හැරීමේ ප්‍රදේශය

main_imgs01
main_imgs02
main_imgs03
main_imgs04
main_imgs05
main_imgs06
1775415
18451

කාර්යාල පරිසරය

පිරිසිදු හා දීප්තිමත් වැඩ කරන පරිසරයක්
COMPANY02
COMPANY01

අපේ කණ්ඩායම

සන්සුන් හා එකඟතාවයකින් යුත් වැඩ කිරීමේ වාතාවරණයක්, ප්‍රමිතිගත කළමනාකරණ කණ්ඩායමක්.

කර්මාන්තශාලා නැරඹීම

උසස් තත්ත්වයේ හා උද්යෝගිමත් පාරිභෝගික සේවාවක්
COMPANY01
COMPANY02
COMPANY03
COMPANY04

සහතික

certi
certificate01
certificate06
certificate02