තාක්ෂණ

නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

Material අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කිරීම

Technology01

③ රෝල් ඔතා යන්ත්‍ර

Technology02

Oven උදුන් සුව කිරීම

Technology03

Tai තායිවානයේ වැලි මැෂින්

Technology04
cate
Technology06

② කැපුම් යන්ත්‍ර

Technology07

④ ටේප් රෝල් ඔතා යන්ත්‍ර

Technology08

And මැන්ඩ්‍රල් සහ ටේප් ඉවත් කිරීම

Technology09

ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම

Technology05

ඇසුරුම් කිරීම

රෝල් ඔතා කාබන් ෆයිබර් නළයක් සාදන ආකාරය